Mūsų svečiai


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “GIMNAZISTAI”
PIRKIMŲ VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR PIRKIMŲ PLANAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkančiosios organizacijos VšĮ „GIMNAZISTAI“ (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimų vertės apskaičiavimo ir pirkimų planavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – Pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų, (toliau -Supaprastinti pirkimai) vertę apskaičiuoja ir šiuos pirkimus planuoja taisyklėse numatytais metodais ir būdais.
3. Taisyklės nustato Supaprastintų pirkimų vertės apskaičiavimo, planavimo ir vykdymo bendrąją tvarką.

II. PIRKIMŲ PLANAVIMAS
4. Pirkimo iniciatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Jie iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. pateikia Perkančiosios organizacijos vyriausiajam finansininkui (atsakingam už pirkimų verčių nustatymą asmeniui) informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais.
5. Atsakingas už pirkimų verčių nustatymą asmuo, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454; 2008, Nr. 103-3961) (aktualia jos redakcija), iki kalendorinių metų sausio 10 d. apskaičiuoja numatomų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) orientacines vertes. Informacija apie prekių, darbų ir paslaugų poreikį ir lėšų poreikį pateikiama Perkančiosios organizacijos direktoriui, kuris koreguoja ir derina pateiktus dokumentus.

III. PIRKIMŲ BŪDO PASIRINKIMAS
6. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo vertę ir kitas aplinkybes pasirenka jai tinkamiausią pirkimo būdą. Yra galimi du pirkimo būdai:
6.1. Supaprastintas atviras konkursas;
6.2. Apklausa.
7. Supaprastintas atviras konkursas gali būti vykdomas bet kokiu atveju. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, taisykles.
8. Apklausos būdu pirkimas gali būti vykdomas tik tokiu atveju, jeigu tai leidžia Mažos vertės pirkimų taisyklės arba Supaprastintų viešųjų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, taisyklės. Apklausa yra vykdoma pagal atitinkamas taisykles.

IV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS
9. Visi Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) sprendimai vykdant supaprastintą pirkimą protokoluojami.
10. Įvykdžiusi pirkimą Komisija ar pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus teisininkui. Sutarčių ir sąskaitų-faktūrų originalai saugomi vyriausiojo finansininko.
11. Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvavimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
12. Perkančioji organizacija už kiekvieną Supaprastintą pirkimą, išskyrus mažos vertės pirkimus, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus.
13. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą:
13. 1. kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys;
13. 2. Supaprastintų pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;
13. 3. mažos vertės pirkimų.

V. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS
14. Komisija ar Pirkimo organizatorius tiekėjus nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoja apie:
14. 1. tiekėjo pasiūlymo atmetimą;
14. 2. pasiūlymų eilę;
14. 3. Supaprastinto pirkimo nutraukimą.
Šis punktas netaikomas, kai Supaprastintas pirkimas atliekamas apklausos būdu žodžiu.
15. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims.
16. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

VI. GINČŲ NAGRINĖJIMAS
17. Visi tiekėjai turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pirkimo dokumentų, Supaprastinto pirkimo procedūrų, su Supaprastintu pirkimu susijusių Perkančiosios organizacijos veiksmų ar neveikimo, jeigu mano, kad tai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus. Esant tiekėjo pageidavimui, jis turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pretenzijos pateikiamos raštu per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
18. Nagrinėjamos visos tiekėjų pretenzijos, gautos iki Pirkimo sutarties sudarymo.
19. Gavus tiekėjo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius Perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas, ir tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
20. Pirkimo procedūrų terminai privalo būti pratęsti pirkimų procedūrų sustabdymo laikui.
21. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiekėjams turi būti išsiųsti pranešimas, nurodant terminų pratęsimo priežastis.
22. Pretenzija turi būti išnagrinėta ir motyvuotas sprendimais priimtas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
23. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas pretenziją pateikusiam tiekėjui.
24. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atplėšimo, pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus (ištaisius pirkimo dokumentų reikalavimų prieštaravimus, neatitikimus įstatymui, pakeitus (patikslinus) kvalifikacijos, techninius reikalavimus ir kt.) Perkančioji organizacija privalo visą viešai skelbiamą informaciją paskelbti, atitinkamai nukeliant vokų atplėšimo terminus, apie tai informuojant visus pareiškusius norą dalyvauti pirkime dalyvius.
25. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas Perkančiosios organizacijos darbuotojas ir Pirkimo organizatorius ar Komisija. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis paskirto darbuotojo išvadomis ir Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, priima Perkančiosios organizacijos vadovas.
26. Perkančioji organizacija, gavusi Europos Bendrijų Komisijos pranešimą, kad bus nagrinėjamas Europos Bendrijos teisės nuostatų pažeidimas, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, visą su pirkimu susijusią informaciją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.

PATVIRTINTA
VšĮ „GIMNAZISTAI“ direktorės
2009 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4

... į viršų

... atgal

© 2009 Visos teisės saugomos VšĮ "Gimnazistai"
    

Laidos 2009 - 2011